Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đến, tới nơi
  chúng tôi đến nhà ga trễ mất năm phút
  xảy ra, xảy đến
  cháu bé nhà chị ta đã chào đời ngày hôm qua
  (khẩu ngữ) thành đạt
  anh biết là anh đã thành đạt khi được yêu cầu xuất hiện trên tivi
  arrive at
  đi đến, đạt đến
  arrive at an agreement
  đạt tới một thỏa thuận
  arrive at a conclusion
  đi đến một kết luận

  * Các từ tương tự:
  arriver