Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

somewhere /'sʌmweə[r]/  /'sʌmhweər/

 • Phó từ
  (Mỹ cách viết khắc someplace)
  đâu đó
  he lives somewhere near us
  anh ta sống ở đâu đó gần chúng ta
  khoảng chừng
  somewhere between 40 and 60 students
  khoảng 40 và 60 sinh viên
  or somewhere
  hay đâu đó
  I'd like to go awayperhaps to Greece or somewhere
  tôi muốn đi xa, có thể là Hy Lạp hay đâu đó
  Đại từ
  chỗ nào đó
  I know somewhere you can eat Chinese food
  tôi biết có chỗ có thể ăn món ăn Trung Quốc