Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thành phố; thị xã; thị trấn
  thị trấn Cambridge lịch sử
  do you live in town or in the country?
  anh sống ở thành thị hay ở nông thôn thế?
  the whole town knows of it
  cả thành phố này ai cũng biết chuyện đó
  town life
  đời sống ở thành thị
  (sau giới từ và thường không có the hoặc a ở trước) phố (khu buôn bán chính của một vùng); thành phố chính của một vùng (ở Anh là Luân Đôn)
  sáng nay tôi ra phố đây, anh có cần tôi mua giùm gì cho anh không?
  I was in town on business last week
  tuần trước tôi ở Luân Đôn có việc
  go to town [on something]
  bốc lên; vung ra khối tiền
  when they give a party they really go to town
  khi họ tổ chức tiệc tùng, họ thực sự vung ra khối tiền
  a man about town
  xem man
  [out] on the town
  đêm đi tìm chỗ giải trí (ở nhà hát, hộp đêm…)
  paint the town red
  xem paint

  * Các từ tương tự:
  town centre, town clerk, town council, town councillor, town crier, town hall, town house, town planner, town planning