Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

town council /,taʊn'kaʊnsl/  

  • Danh từ
    hội đồng thành phố

    * Các từ tương tự:
    town councillor