Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

town councillor /'taun'kaunsilə/  

  • Danh từ
    uỷ viên hội đồng thành phố