Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

town clerk /taʊnklɑ:k/  

  • Danh từ
    thư ký toà thị chính