Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  làng, xã
  the village school
  ngôi trường làng
  the whole village knew about the scandal
  cả làng đã biết vụ bê bối đó
  (Mỹ) chính quyền thôn xã

  * Các từ tương tự:
  villager, villagery