Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

town crier /,taʊn'kraiə[r]/  

  • Danh từ
    anh mõ (thời xưa)