Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Community /kə'mju:nəti/  

 • Danh từ
  cộng đồng
  work for the good of the community
  làm việc vì lợi ích của cộng đồng
  the British community in Paris
  cộng đồng người Anh ở Paris
  community of interests
  cộng đồng quyền lợi
  a community spirit
  tinh thần cộng đồng

  * Các từ tương tự:
  community centre, Community Charge, community chest, community home, Community indifference curve, community singing