Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhà ở thành phố (của một người cũng có nhà ở nông thôn)
    ngôi nhà sang trọng ở thành phố