Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metropolis /mi'trɒpəlis/  

 • Danh từ
  (số nhiều metropolises)
  thủ đô, thủ phủ
  a great metropolis like Tokyo
  một thủ đô lớn như Tokyo
  working in the metropolis
  làm việc ở thủ đô (đối với người Anh là Luân Đôn)