Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

municipality /mju:,nisi'pæləti/  

  • thành phố, đô thị
    chính quyền thành phố; chính quyền đô thị