Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

township /'taʊn∫ip/  

  • Danh từ
    quận (ở Mỹ, Canada)
    thị trấn người da đen