Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quận, huyện
  khu; vùng
  the Lake District
  khu Hồ

  * Các từ tương tự:
  district attorney, district nurse, district-court, district-heating, district-railway