Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (toán học) hình quạt
  khu vực
  the sector of state economy
  khu vực kinh tế nhà nước
  an enemy attack in the southern sector
  một cuộc tấn công vào khu vực phía nam

  * Các từ tương tự:
  sectoral, sectorial