Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tỉnh (ở một số nước)
  Canada gồm có mười tỉnh
  (số ít) phạm vi, lĩnh vực
  the matter is outside my province
  vấn đề ấy nằm ngoài phạm vi của tôi
  giáo khu (dưới quyền tổng giám mục)
  the provinces
  (số nhiều)
  các tỉnh cả nước trừ thủ đô
  đoàn sẽ đi biểu diễn quanh cả nước trước khi kết thúc chuyến đi ở Luân Đôn