Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+ over) quyền thống trị
  dưới quyền thống trị của nước ngoài
  lãnh địa
  the vast dominion of the Chinese Empire
  lãnh địa rộng mênh mông của đế chế Trung Hoa
  (thường Dominion) lãnh thổ tự trị của khối Liên hiệp Anh (trước đây)