Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sovereignty /'sɒvrənti/  

  • Danh từ
    quyền tối cao
    chủ quyền
    respect an island's sovereignty
    tôn trọng chủ quyền của một hòn đảo