Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primacy /'praiməsi/  

  • Danh từ
    sự trội hơn; vị trí hàng đầu
    the primacy of moral values
    vị trí hàng đầu của các giá trị đạo đức
    chức tổng giám mục