Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jurisdiction /dʒʊəris'dik∫n/  

 • Danh từ
  quyền xét xử, quyền tài phán
  phạm vi quyền hạn
  come within (fall outsidesomebody's jurisdiction
  nằm trong (nằm ngoài) phạm vi quyền hạn của ai

  * Các từ tương tự:
  jurisdictional, jurisdictionally