Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khối cầu, hình cầu
  phạm vi, lĩnh vực
  a sphere of influence
  phạm vi ảnh hưởng
  her sphere of interest is very limited
  lĩnh vực quan tâm của chị ta rất hạn hẹp
  xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau

  * Các từ tương tự:
  -sphere