Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đẳng cấp
  tầng lớp đặc quyền
  chế độ đẳng cấp
  lost caste
  xem lose

  * Các từ tương tự:
  castellan, castellated, castellation, caster, caster sugar, castor sugar, caster-sugar, caster, castor