Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều strata)
    địa tầng
    tầng lớp (xã hội)
    những bất bình đẳng như thế đều thấy có ở mọi tầng lớp xã hội