Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

castellated /'kæstəleitid/  

  • Tính từ
    theo kiểu lâu đài cổ (có tháp canh, có lỗ châu mai)