Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

castellan /'kæstilən/  

  • Danh từ
    người cai quản thành trì
    người cai quản lâu đài