Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caster /'kɑ:stə/  

 • Danh từ
  thợ đúc
  Danh từ
  bình đựng muối tiêu, giấm ớt (ở bàn ăn) ((như) castor)
  bánh xe nhỏ (ở chân bàn ghế...)

  * Các từ tương tự:
  caster sugar, castor sugar, caster-sugar, caster, castor