Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speciality /,spe∫i'æləti/  

 • Danh từ
  (Mỹ cách viết khác specialty)
  chuyên ngành
  her speciality is medieval history
  chuyên ngành của bà ta là lịch sử trung cổ
  đặc sản
  wood carvings are a speciality of this village
  đồ gỗ chạm trổ là đặc sản của làng này