Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

globule /'glɒbju:l/  

  • Danh từ
    giọt; viên nhỏ
    những giọt nến từ cây nến