Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • yếu tố tạo danh từ
    [thuộc] hình cầu, [giống] hình cầu

    * Các từ tương tự:
    sphere