Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  mặt mạnh, điểm mạnh (của ai)
  toán học không bao giờ là điểm mạnh của tôi
  Tính từ, Phó từ
  (viết tắt f) (âm nhạc)
  mạnh, chơi mạnh (bản nhạc)