Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aptitude /'æptitju:d/  

 • Danh từ
  aptitude for [doing] something
  khiếu; khả năng
  cô ta tỏ ra rất có khiếu học ngoại ngữ

  * Các từ tương tự:
  aptitude test