Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proclivity /prə'klivəti/  

  • Danh từ
    thiên hướng, khuynh hướng
    a proclivity towards sudden violent outbursts
    khuynh hướng hay đột nhiên nổi giận