Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trí tuệ, trí năng
  trí tuệ phân biệt con người với các động vật khác
  người tài trí
  he was one of the most formidable intellect of his time
  ông ta trước đây là người tài trí nhất thời ông sống

  * Các từ tương tự:
  intellection, intellective, intellectively, intellectual, intellectualisation, intellectualise, intellectualism, intellectualist, intellectualistic