Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intellective /inti'lektiv/  

  • Tính từ
    hiểu biết

    * Các từ tương tự:
    intellectively