Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intellectualist /inti'lektjuəlist/  

  • Danh từ
    (triết học) người duy lý trí

    * Các từ tương tự:
    intellectualistic