Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intellectualism /inti'lektjuəlizm/  

  • Danh từ
    sự say mê công việc trí óc
    sự quá nặng về trí óc
    (triết học) thuyết duy lý trí