Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intellectual /,intə'lekt∫ʊəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] trí tuệ
  intellectual faculties
  khả năng trí tuệ
  có tri thức, tài trí
  intellectual people
  những người trí thức
  Danh từ
  người trí thức

  * Các từ tương tự:
  intellectualisation, intellectualise, intellectualism, intellectualist, intellectualistic, intellectuality, intellectualization, intellectualize, intellectualizer