Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cerebral /'seribrəl/  /sə'ri:brəl/

 • Tính từ
  [thuộc] não
  a cerebral haemorrhage
  xuất huyết não
  [vận dụng] lý trí (hơn là cảm xúc)
  a rather cerebral film
  một bộ phim xem phải vận dụng lý trí nhiều

  * Các từ tương tự:
  cerebral neuron, cerebral palsy, cerebrally