Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cerebral palsy /,seribrəl 'pɔ:lzi/  

  • (y học) chứng liệt não