Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tế bào thần kinh não