Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường xấu)
  người ngỡ là trí thức
  Tính từ
  ngỡ là cho trí thức cao
  a highbrow drama
  kịch ngỡ là cho trí thức cao

  * Các từ tương tự:
  highbrowism