Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

savant /'sævənt/  /sæ'vɑ:nt/

  • Danh từ
    nhà bác học