Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thầy tinh thần (của người Hindu)
    (bóng, khng) người thầy có uy tín; quan chức có thế lực