Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; iest)
    khôn khéo, thông minh