Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intellectualize /inti'lektjuəlaiz/  

  • Động từ
    trí thức hoá
    nặng suy nghĩ bằng trí óc

    * Các từ tương tự:
    intellectualizer