Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  uyên bác, cẩn trọng
  a scholarly young woman
  một phụ nữ trẻ uyên bác
  mang tính chất kinh viện
  a scholarly journal
  một tờ báo mang tính chất kinh viện