Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhà thông thái (Ấn Độ)
    (thường đùa) chuyên gia, tay chúa trùm (về vấn đề gì)
    các tay chúa trùm không đồng ý với nhau về cách giải quyết vấn đề tốt nhất