Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

academician /ə,kædə'mi∫n/  

  • Danh từ
    viện sĩ