Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người suy nghĩ sâu sắc, nhà tư tưởng