Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

professor /prə'fesə[r]/  

 • Danh từ
  (viết tắt Prof)
  (Mỹ cách viết khác full professor) giáo sư [đại học]
  (Mỹ) cán bộ giảng dạy đại học
  (đùa) giáo sư (dùng gọi huấn luyện viên về nhiều môn khác nhau)
  professor Patethe famous phrenologist
  giáo sư Pate, nhà xem tướng số nổi tiếng

  * Các từ tương tự:
  professorate, professorial, professorially, professoriate, professorship